NIEobliczalna

194 teksty – auto­rem jest NIEob­liczal­na.

Najgłośniej­szym krzy­kiem jest szept ust za­kocha­nego mężczyz­ny ...

Kocham Cię... ciii
ja Ciebie też 

myśl
zebrała 8 fiszek • 15 lipca 2012, 12:12

i po­wie­dział żem bez ser­ca, a prze­cież mam dwa. Więc jak to możli­we, że czuję mniej niż kiedyś jed­no ... ? 

myśl
zebrała 12 fiszek • 13 lipca 2012, 12:00

I życie tu ma sens, ze strachu przed złem, które słyszę w Twym głosie przez te­lefon zaufa­nia, który ste­ruje mą myślą i za­lewa oczy co noc deszczem łez..

tęsknotą bo­wiem ma miłość
i kocham Cię co­raz to mocniej
nieuf­nością -
bez­nadziejną złodziejką
słów 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 10 czerwca 2012, 09:23

Po­daj­my so­bie dłonie, czas przep­ro­sić za krzyw­dy ko­biet i mężczyzn, ra­nimy tak sa­mo słowem i zdradą za­daną, nikt w biel nie ub­ra­ny, nikt z nas niewin­ny ... każdy jed­na­ko życiem opęta­ny ! 

myśl • 5 czerwca 2012, 14:13

I żyć god­nie, bez zbędnych słów i pus­tych obiet­nic, bez łez i nie­szcze­rych ust, po­za wzro­kiem kry­tyki par­szy­wych głów . 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 czerwca 2012, 14:24

Od życia dos­ta­jesz w twarz, tyl­ko dla­tego, że los chce byś zaw­sze miał siłę od­bić się od dna .

nie wy­puszczaj z dłoni mo­tyla nadziei ... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 czerwca 2012, 17:34

Oczy mam wys­chnięte od łez, poszarzałą twarz, za­pad­nięte po­liczki, nie-do­kończo­ny sen
i cza­sem jut­ro zda­je się być ko­lejną tyl­ko pułapką . . . 

myśl
zebrała 4 fiszki • 28 maja 2012, 16:22

I kłamał ten ktoś, mówiąc że tęskno­ta umac­nia, na mnie źle to działa, nie czu­je tak moc­no... Po pros­tu za mało zaufałam . 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 maja 2012, 09:34

Jak żyć mam w mil­cze­niu, gdy krzyk roz­ry­wa duszę, a diabeł szep­ce do ucha i deszczem zaz­drości ob­le­wa ser­ce otar­te o smu­tek ... ? 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 maja 2012, 17:19

i po­wiedz mi kiedy będę szczęśli­wa, gdy strach bar­dzo boli,
a tęskno­ta od środ­ka me ser­ce roz­ry­wa ... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 25 maja 2012, 08:36

NIEobliczalna

❀ Milczącym .. nie można odebrać słowa. ❀

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

NIEobliczalna

Użytkownicy
M N O
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność